Stad in rep en roer

– Waar staat uw huis?

– In West, hoe zo?

– De gehele Westwijk moet tegen de vlakte. Verder wordt de veerpont uit de vaart genomen. De huizen worden voortaan verwarmd door houtkachels of kolenkachels als je een beetje geld hebt. De verlichting komt van kaarsen of lampolie.

– Hé, zijn ze nou helemaal!

– Wie afval heeft mag dat afgeven aan de schillenboer die met zijn paard en wagen door de straten rijdt.

– Wie verzint zoiets??

– Op zondag wordt iedereen geacht naar de kerk te gaan: twee keer per dag. Wie katholiek is gaat ook nog naar de vespers. De kerkdiensten gaan twee uur duren want we zingen voortaan weer alleen op hele noten en de dominee houdt een preek van een uur.

– Nee joh?!?!

– Serieus. De Waterweg wordt gedempt. Wie naar Rotterdam wil voor werk, zal per trekschuit via Delft moeten reizen. De verwachte reistijd is ongeveer vijf uur. Hij zal daar doordeweeks in de kost moeten gaan. De werkgevers betalen weer net als vroeger een weekloon van 40 gulden per week. Men werkt voortaan 55 tot 70 uur per week. En alle allochtonen moeten de stad uit.

– Hoe kom je daar nou bij?

– Wasmachines, televisies alle draadloze apparatuur moet worden ingeleverd. We willen geen onderscheid maken. De bevolking heeft bepaald dat alles moet blijven zoals vroeger. De meerderheid zegt dat er niet mag worden gesleuteld aan dingen van vroeger. We geven gehoor aan dat verzoek.

– Maar. .. maar … en ik dan?

– Piet, wees gerust. Jij mag blijven. In je oude rol wel te verstaan. Hoe goed ben jij eigenlijk in balanceren op schuine daken?

– Ik … ik ben niet echt … mijn kleur is … ik wil liever … kan ik … mag ik …

Groote Kerk (Schilderij)

 


 

Meehuilen met de wolven

huilen-met-de-wolven

Meehuilen met de wolven; je ziet en leest het steeds vaker. Die uitdrukking geeft aan dat iemand met de rest meedoet, omdat het hem of haar voordeel oplevert, ondanks het feit dat de persoon in kwestie het er mogelijk – of erger: feitelijk- niet mee eens is.

Dat voordeel kan variëren van ‘zelf stijgen door een ander neer te halen’ tot het ‘je veilig voelen doordat je bij een massa aansluit’.

Geeft iemand bijv openlijk commentaar of kritiek dan gaan anderen ineens helemaal los en versterken hetgeen gezegd is ofschoon dat vaak slechts een deels of zelfs niet op feiten gebaseerde mening is.Wanneer iemand een slecht onderbouwde uitspraak doet, hanteer ik altijd deze beeldspraak:

” Men ziet een aantal foto’s en denkt dan de hele film te kennen”

Denk eens aan de vele filmtrailers die aan jouw oog voorbijtrokken, waarvan je later zei “De film viel tegen, ik was door de trailer helemaal op het verkeerde been gezet”.

Hetzelfde is wat je overkomt met reclame uitingen, politieke praatjes, toespraken van Rutte, Obama en Trump. De ‘zender’ bepaalt welke boodschap hij/ zij wil overbrengen aan de ‘ontvanger’. De kunst is om met objectieve feiten te komen, niet met ‘alternative facts’.
Het probleem schuilt hem erin dat degene die een ‘objectieve’ uitspraak doet,  deze uitspraak baseert op slechts een beperkt aantal feiten. Bij een evidente tegenstelling zullen de partijen die tegenover elkaar staan, worden gehoord. Daarbij blijft het meestal. De nuancering is dan afwezig, want veel instanties of personen nemen niet de moeite zich te verdiepen in de redenaties en argumenten van de tegenpartij. Laat staan dat nog andere, indirect betrokken en worden gehoord.

Ik maak het jou nog lastiger: Hoe kun je 100% objectief zijn. Je moet in feite zelf het gezonde verstand gebruiken, overdenken, doorredeneren en vooral jouw intuïtie niet verwaarlozen. Veelal helpt die laatste jou om alsnog te besluiten extra onderzoek te doen of zelfs te zwijgen. Dat laatste is sowieso lastig en soms moet je een discussie moedwillig op gang brengen door zaken zwarter of witter voor te stellen dan zij zijn.

Het is dus altijd zaak je eigen gezonde verstand te blijven gebruiken en niet alles voor zoete koek te slikken en als kip-zonder-kop te roepen. Wat je zegt, zegt namelijk ook altijd iets over jezelf. Een goede lezer/ luisteraar heeft daarmee ook inzicht in jou.

Bij visuele uitingen waarbij jijzelf zichtbaar bent voor de toehoorder speelt bovendien ook nog eens jouw lichaamstaal mee en ook die zegt veel. Geoefende sprekers leren zichzelf aan hoe ze dat enigszins kunnen gebruiken, maar er zijn altijd onbewuste signalen die de ware aard van de boodschap duiden. Is een spreker niet 100% oprecht in wat hij zegt en is een mate van onzekerheid over wat hij zegt, dan kun je dat meestal waarnemen. Dan moet je natuurlijk wel bewust kijken. Tenzij het een tweede natuur is geworden, slagen helaas maar weinig mensen erin om op die manier te kijken. Vertrouw in die gevallen van twijfel blind op je intuïtie.

Kritisch zijn
Bij elke stelling die jijzelf of iemand anders poneert in een gezelschap, of via eender welk publiekelijk medium. kun jij gelijkertijd – liever nog voorafgaand als daarvoor de mogelijkheid is) de vraag stellen:

“Is dat nu wel zo?”

Ook bij dit blog bericht … helaas

Najlepszy Polski, Dlaczego?

Why ?

Why ?

Najlepszy Polski , dlaczego za mną . A wszystko z adresu @pjbals.co.pl

Beste Polen waarom volgen jullie mij en allemaal via adres

@pjbals.co.pl

Wie ben je echt

Model van Ravestein

Model van Ravestein

Ik vraag mij regelmatig af waarom een persoon doet wat hij doet, wat zijn motivatie is en waarom mensen hem/haar op een bepaalde wijze zien. In mijn ogen (ook dit is een overtuiging, wat ik onderstaande benoem) zijn daar drie groepen van factoren te benoemen. Ter verduidelijking gebruik ik bijgaande model.

Een mens wordt gevormd door zijn intrinsieke waarden, interne impulsen (triggers), externe impulsen (triggers) en vertoont daardoor een gedrag en uit zich op een bepaalde wijze. Op sommige terreinen wordt hij wellicht ook misvormd!

Uitgangssituatie

De intrinsieke waarden zijn de basiskenmerken van waaruit een mens vertrekt: de natuurlijke aanleg, erfelijke eigenschappen (dna).

Hierbij benoemen we meestal de kenmerken met een positief imago maar ook de negatieve kenmerken zijn reeds aanwezig; zoals criminaliteit, achterbaksheid enzovoort. Deze zullen ongemerkt steeds meer bepalen hoe de vorming verloopt.

(Mis)vorming

Vorming komt tot stand door de invloed van interne en externe triggers.

Onder externe triggers valt alles wat van buiten komt: opvoeding, scholing, gedrag van de omgeving, gedrag van het milieu, maar ook de (publieke) uitingen en gedragingen van alle andere mensen en instanties.

Belangrijk hierbij is het besef dat ook het achterwege blijven van een of meerdere van deze externe triggers zorgt voor vorming. Denk daarbij aan apathie, analfabetisme, non-sociaal gedrag, onkunde, onwetendheid, enzovoort. Ik zou het misvorming willen noemen, maar dat klinkt erg negatief. Laten we het dan maar onvoldoende vorming noemen.

In het gebruikelijke jargon spreken we meestal van ‘beschaving’. Schaven gaat met pijn gepaard. De mens ervaart dat er zaken worden opgelegd, grenzen worden gesteld en zal altijd in bepaalde mate protesteren, zich er niet aan houden. Het heeft daarom ook een keerzijde: het is mijn overtuiging dat hoe groter het streven naar – van buitenaf opgelegde – perfectie is  hoe meer schade zal worden aangebracht.

De interne triggers komen voort uit het bewuste en uit het onderbewuste. Het betreft de gedachtevorming (denkproces), intuïtie (stuurproces), Herinneren (herhaalproces), afwegingen (besluitvormingsproces), leren (beeldvormingsproces), nadoen (kopieerproces), na-apen (imitatieproces).

In  wezen zijn dit de meest persoonlijke, innerlijke scholingsprocessen. Als deze de vrije loop krijgen, kan de persoon zichzelf vormen en er zal meestal een evenwichtig, (zelf)bewust mens tot wasdom komen.

Het resultaat

Een persoon is op elk moment van zijn leven gevormd door bovenstaande elementen en vertoont daardoor een gedrag (positieve en negatieve handelingen, maar ook achterwege blijvende handelingen) en doet op basis daarvan uitingen: mening, overtuiging, opinie, stelling, advies, behoefte, enzovoort.

Conclusie

Het is van uitermate belang vroegtijdig te onderkennen hoe een mens op weg wordt geholpen. Een mens is sowieso in de meeste situaties ‘nooit te oud om te leren’, maar dat vergt dan wel of een goede omgeving die het onderkent en de weg wijst of een grote innerlijke drang om als nog te bereiken wat in de voorgaande jaren is blijven liggen.

Er is een mooie beeldspraak van mijn partner die ik graag citeer: ‘We moeten de volgende generatie op onze schouders laten staan.‘ Deze mooie uitspraak vertoont veel analogie met de Engelse uitdrukking “Standing on the shoulders of giants.’. Ik weet niet of zij deze elders heeft opgepikt of dat zij zelf zo briljant is. Ik houd het graag op het laatste.  Zie wikipedia: Giants

Energie en de stad

2013-07-18 10.33.37De energie van een stad – hoe klein hij ook moge zijn – is een vat vol gemengde energie. Goede, positieve energie, die jou optilt, verlicht en reinigt, maar ook slechte negatieve energie die jou neerhaalt, belast en vervuilt. Die energie raakt jou ongemerkt tot in het diepste van jouw systeem.  Je hebt  weinig controle over de energie van de stad als je binnen de stad blijft.

Als het je te veel wordt – je voelt je onrustig, neerslachtig, beroerd  –  is het goed om naar buiten te gaan. Treedt buiten de stadsgrenzen en zoek de natuur: het open terrein, het strand, een rivieroever of de bossen. Hoe sneller je die overgang maakt, hoe bewuster je het verschil kunt waarnemen. Immers je beleving van de energie verandert in een oogwenk.

Je kijkt misschien sceptisch tegen het begrip “energie”. Sta dan even stil en zie in dat het opmerkelijk is dat wij de metafoor “mijn batterijen zijn leeg” gebruiken. Kennelijk geeft dat precies aan hoe een mens zich voelt.

Zorg ervoor dat je regelmatig een uurtje op deze wijze je batterij kunt opladen. Een aantal tips die daarbij zonder meer nuttig zijn:

  • Mijdt te grote groepen mensen.
  • Neem de natuurbeelden bewust waar.
  • Neem omgevingsgeluiden bewust waar.
  • Haal bewust, vrij en diep adem.

Je zult al snel merken dat jij weer opleeft, je hoofd wordt helder en je neemt intenser waar. JIJ bent er weer.

Help. ik verzuip!

stress-picZe zegt: “Ik heb zo veel te doen en ik heb geen tijd, ik kom nergens aan toe. Het voelt aan als achterstand en tijdsdruk. Ik moet nieuwe dingen op poten zetten, maar wanneer?”  De ondernemer die mij raadpleegt, klinkt radeloos. Ik snap haar probleem en doe de suggestie dat zij naar haar beschikbare tijd per week kijkt en die uren dan reserveert voor dat doel. Helaas gebruik ik de uitdrukking “tijd in plannen” en direct steigert zij furieus: “ Ik heb helemaal geen zin om een planning te maken. Ik wil geen keurslijf, ik heb al zo weinig tijd!” Zij gruwelt van mijn suggestie om een plan te maken.

Wanneer

Natuurlijk snap ik dat gevoel wel, maar ik verken verder met haar waar dat vandaan komt. Zij blijkt nog geen concrete einddata of producten te bedoelen. Het gaat haar slechts om de vraag “Wanneer kan ik er aan werken?” Ik vertel haar dat de planning die ik bedoel betrekking heeft op het in beeld krijgen hoeveel tijd ze per week werkelijk nog beschikbaar heeft voor dit voornemen om nieuwe business op te zetten. Dat beeld geeft inzicht in wat zij kan verzetten, meer niet. Het schept de eerste duidelijkheid omtrent de mogelijkheden.

“Vervolgens kun jij zelf daarover bepalen of je in staat en bereid bent om deze tijd te reserveren om nieuwe business op te zetten. Er hangt dan nog helemaal geen opleverdatum of tijdspad aan. Er is ook nog helemaal geen lijst van te realiseren producten of diensten. Het is slechts een capaciteitsplan of zo je wilt een beschikbaarheidsplan“.  Ze bedaart weer en belooft mij om er over na te denken en ik geef haar die ruimte. Ik weet dat zij pienter is, dus nadat het idee is bezonken, snapt ze de bedoeling en komt zij er zelf snel op terug. We zullen zien.

Dwangbeleving

We zien hier een klassiek geval van dwangbeleving zodra het woord planning valt. Niet gek, ik noem het niet voor niets klassiek. Alleen moeten we wel beseffen dat dit voorkomt uit een onjuist beleving van wat planning is. Ik hoor voornoemde ondernemer tegen een andere ondernemer ook weleens zeggen dat hij een betere planning moet maken. Op dit moment betwijfel ik of ze het juist verhaal voor ogen heb.

Tastbaar maken

Hoe maak je zo een onderwerp tastbaar? Laten we eens kijken naar het op vakantie gaan. Gewoon een gemiddelde normale situatie zonder exotische wensen. Wat doe jij als jouw partner aan jou vraagt “Hoeveel weken kun jij vrij krijgen?”

Je denkt even na, pakt je agenda, zegt dat je het moet navragen bij jouw baas en dat je er snel op terugkomt. Waar was in deze situatie de stress: afwezig. Natuurlijk zul je zeggen. we hebben het alleen over hoe lang (beschikbare tijd). We hebben het nog niet over wanneer (opleverdatum), naar welke plek (product) en hoe lang de reis is (tijdsduur en tijdspad). Dat heeft pas zin als ik weet hoe lang ik op vakantie ga. Goed geantwoord. Dit is exact wat er in bovenstaande casus aan de hand is.

Ik zal deze vakantievraag aan haar voorleggen als voorbeeld hoe je tegen dit soort vragen aankijkt.

Naschrift (dd 6-8-2013)

De boodschap van deze blog is: Begin bij het begin, vul dan pas nader in.

Veel mensen spreken van “ik ben van plan / ik heb een plan”, terwijl ze alleen maar een idee, ingeving of voornemen hebben om een stuk nieuwe business naast de lopende zaken op te zetten. Ze willen dat vaak zelf doen, maar gunnen zich geen tijd om het strijdperk te overzien.

Creëer eerst inzicht in beschikbare tijd (per week / maand) daarna kan je pas bepalen of je dat voornemen wil concretiseren en er een plan voor wil maken. Met dat inzicht heeft het namellijk pas zin verder te kijken en te benoemen wat je wilt (producten), hoe (plan van aanpak), door wie (benodigde resources), met welke middelen en wanneer (tijdsplan). Het vergt vrijwel altijd een projectmatige aanpak. Dat hoeft overigens niet altijd zo zwaar te worden aangekleed. Dat hangt volledig af van de complexiteit en omvang.

Alle wereldleed? Mea culpa!

Waarom is er in de wereld zoveel onrecht, scheve verdeling van welvaart en waarom leidt dit tot crises? Een hartenkreet van een vriendin des huizes. Zo maar op een dag dat er weer een berichtje verschijnt over extreme rijkdom voor een tiener die “leuk kan schilderen”. Een oorzaak analyse is in feite ondoenlijk, maar ik waag toch een poging. Schokkend is dat blijkt dat – met een beetje fantasie –  IKZELF afstam van EEN ZONDEBOK. Althans als we die bewoordingen willen hanteren.

Dit is een onderwerp zonder einde, tenzij de wereld vergaat. Toch een poging om het te duiden. Ik plaats het in een veelomvattende maar badinerende redenatie.

Behoeften

maslowElk wezen heeft in zich een oerkracht die hem drijft om te (over)leven en zijn soort te doen overleven. Daaruit ontstaat de drang om zich te verheffen boven de ander als het er op aankomt. Desnoods gaat dit met krachtmeting gepaard. Charles Darwin (1809 – 1882) noemt dit niet voor niets “The Struggle For Life” met “The Survival Of The Fittest”. Dat begint met de primaire behoeften zoals eten, slapen, drinken. De mensensoort heeft zich ontwikkeld naar een niveau waarop andere behoeften zijn ontstaan: veiligheid, sociale contacten, zelfontwikkeling, erkenning, tijdverdrijf (merkwaardig woord!). Lees Maslow (1908 – 1970) er maar eens op na.

Geld

1758-VOCUtrechtHalveDuit-kzWaar vroeger ruilhandel (ook toen “wat de gek er voor geeft”) voor een redelijke balans zorgde, is door de uitvinding van geld (op eenvoudig wijze zowel letterlijk als figuurlijk van een ander weg te graaien) een kunstmatig verdeling van rijkdom ontstaan. Hebzucht was nog nooit zo gemakkelijk vorm te geven (recht van de sterkste). Zowel conflicten tussen landen als bevolkingsgroepen, steden, dorpen en soms zelf woonwijken  worden daar door aangewakkerd, vaak overgoten door een dun laagje ideologie of religie (wat is het verschil tussen die twee?). Die ontwikkeling is mogelijk sinds er geavanceerde middelen zijn die de mens in staat stellen om meer in minder tijd tot stand te brengen. Ten goede en ten kwade. Uitvindingen als het wiel zorgden voor snelle verplaatsingen (logistiek voordat we het zo noemden) en later de stoommachine legden een basis waaruit de moderne technieken, middelen, industrie en welvaart zijn ontstaat.

Verdeel en heers

Rome-Capitole-StatueConstantin 01Machtsverdeling bestond al vele eeuwen lang en er waren ook toen grote heersers in de bewoonde wereld. De middelen waren primitiever. De balans ten gunste van de heerser werd gehandhaafd door de heerser door het opofferen van de levens van  veel soldaten die betaald moesten worden (soldij)  en daarbij veel stalen van de armen in naam van de vorst. Was er te weinig soldij dan werden de muitende manschappen onderdrukt door anderen te bevoorrechten die dan voor rust moeten zorgen. Hieruit ontstonden hiërarchieën, rangen, standen, adel … en intriganten. Religies hebben dit geheel nog eens gecompliceerder gemaakt. Uit naam van God, Allah werd met het zwaard afgedwongen dat men zich bekeerde en onderwierp. De vroege christelijke kerk organiseerde zijn aanzien door grote herkenbare gebouwen neer te zetten en  een hiërarchie in te stellen met een primus inter pares bisschop die later verheven werd tot ons aller “vader” (Papa / paus). Door het op schrift stellen van een reeks handgeschreven canonieke boeken (wie schrijft die blijft) kwam een eigen wet tot stand los van de wereldlijke macht. In 313 NC vond keizer Constantijn de Grote deze vorm van monotheïsme de weg om zijn rijk bij elkaar te houden. Hij benoemde zelf de bisschoppen en daarmee is de verwevenheid tussen godsdienst en politiek voor het eerst goed zichtbaar. Het voert hier te ver om het onderscheid tussen de Griekse en de Romeinse kerk verder uit te diepen. Ik volsta met de constatering dat het niet bijdroeg tot eenheid en verdraagzaamheid.

Snelle verspreiding

220px-Buchdruck-15-jahrhundert_1De boekdrukkunst zorgde voor een consistente en snelle wijze van uitdragen van ideeën en verspreiding onder de gewone burgers voor zover deze konden lezen. De adel, monniken, legerleiding en chirurgijnen waren de eersten die aan het volk eensluidende boodschappen van hoger hand verkondigden. Betere schepen en avonturiers zorgde voor de ontwikkeling van het streven naar persoonlijk welvaart en de drang tot veroveren. De ontdekkingsreizigers brengen nieuwe bronnen (specerijen, edelmetalen, slaven). Nederland vervulde een voortrekkersrol in de 17e eeuw in de slavenhandel

Aandelen

GoudenEeuwEconomie (de – veelal schijnbare -schaarste van goederen) ontstond en Nederland heeft in de Gouden Eeuw daarin in een versnelling gebracht. Ontdekking en toe-eigening van nieuwe delen van de wereld, wereldhandel, de allereerste VOC aandelen (Verenigde Oostindische Compagnie) in 1606 om potentiële winsten te financieren. In feite is de “uitvinding” van het aandeel de grootste bronnen van hebzucht die wij de wereld in hebben geholpen.

Op Stoom

JamesWattDe hebzucht komt pas echt op stoom als in 1764 James Watt de stoommachine ontwikkelt en daarmee is de industrialisatie op gang gekomen waaruit veel van de moderne vindingen zijn ontstaan.

De boodschap en de mogelijkheden tot industrialisatie moesten in Europa worden uitgedragen en Watt zocht medestanders die hem er bij konden helpen. Ook in Nederland zocht hij steun en “stoom-evangelisten”.

.

.

Hij vond deze in Jan Daniël Huichelbos van Liender (JvL). In 1788 wilde JvL zich scharen aan de zijde van Watt, maar moest een rentmeester, een waarnemer vinden voor zijn eigen bedrijf. Op 11-4-1788 werd per akte bepaald dat de Rotterdams handelaar Pieter Lagendaal als algemeen zakenwaarnemer namens hem mocht optreden en op 22-4-1789 zelfs tot diens executeur testementair.

Daarmee kwam de weg vrij om te werken aan stoomgemalen voor polders op op diverse locaties: Mijdrecht, Blijdorp polder, Cool polder etc.

De introductie van de stoommachine in Europa en zeker in Nederland heeft een stevige eerste voet aan de grond gekregen dankzij deze Jan Daniël Huichelbos van Liender (1732-1809).

Er is een promotiestuk van de hand van Dr. Jan Adrianus Verbruggen uit 2005 waarin Van Liender’s inspanningen blijken. Naast chronologische overzicht van gebeurtenissen vinden we veel details van diens worstelingen weergegeven in een uitgebreide transcriptie van zijn correspondentie met James Watt Sr en Watt Jr.

Kort door de bocht

Er is veel mogelijk gemaakt door de inzet van stoommachines. Door de industrialisatie is daarna de schaalvergroting van commercie en het bijbehorende winstbejag tot stand gekomen.

De stoommachine heeft de weg geplaveid naar industrialisatie en is in feite de opmaat naar het atoomtijdperk waarin wij leven. Hoewel Van Liender uiteindelijk maar een voetnoot is in de Nederlandse geschiedenis, heeft hij door zijn pioniersrol en uitgebreide correspondentie met James Watt zijn steentje bijgedragen. Nederland was al snel een van de grote voorstanders.

Huichelbos van Liender kon het werk aan de stoommachines alleen doen dankzij het feit dat zijn zaken werden waargenomen door door Pieter Lagendaal (1721 – 1800) zoon van Remonstrants dominee Johannes Lagendaal xx – 1748) en broer van Johannes Jansz Lagendaal (1720 – xxxx). Vader Johannes Lagendaal heeft via Johannes Jansz. een rechtstreeks bloedlijn naar mijn grootmoeder van vaderszijde en dus naar mij.

Mea Culpa

mea-culpa---sorryJohannes Lagendaal is een rechtstreeks voorouder van mij via de bloedlijn van mijn grootmoeder van vaderszijde. Zonder hem geen Pieter.

Daarom: ik beken schuld.

Als jullie in deze tijd willen wijzen naar afstammelingen van medeschuldigen voor alle sores rond economie, welvaart, derde wereld etc., mogen jullie naar mij wijzen. Ik zal ruiterlijk toegeven dat in het verleden de neveneffecten niet onderkend zijn door mijn voorouders en hun compagnons.

Aan de andere kant

ik stel vast dat jullie (voor)ouders er getuige van zijn geweest en daarmee ook hebben bijgedragen aan de huidige stand van zaken. Laten we daarom samen een betere wereld nastreven nu het nog kan.

MAASSLUIS.NU

De schakel tussen u en het nieuws

Maassluise Boomridders

Het wakend oog voor een groen milieu

Anissa Joëlle Kome

If we only die once, I wanna die with you.

@Hadeke

Schrijfsels.

stichting Ongehoord

Poëzie podium voor aanstormend en aanslenterend talent